Focus op de overheid

De Nederlandse overheid staat in de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van informatievoorziening en ICT. De uitgangspunten zijn helder en ambitieus:

  • Informatie is transparant en eenvoudig vindbaar.
  • Gegevens worden eenmalig verstrekt.
  • Informatie wordt overheidsbreed gedeeld en is veilig, juist, actueel en volledig.
  • Transacties met de overheid zijn eenvoudig, inzichtelijk en goedkoop.
  • Alle contactkanalen open: burgers en bedrijven kiezen zelf het beste kanaal.
  • Gemeenten worden steeds meer ‘het loket’ tot de overheid.

De consequenties van deze uitgangspunten resulteren in complexe invoeringstrajecten van basisregistraties (waaronder de modernisering GBA, steeds vaker Basisregistratie Personen (BRP) genoemd), elektronische dienstverlening, het klant contact centrum (KCC), ketenintegratie, zaakgericht werken en meer. Om ordening aan te brengen in alle activiteiten die moeten worden verricht hebben de gezamenlijke overheden het NUP geïntroduceerd: het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid. Het NUP draagt er zorg voor dat de overheid de bouwstenen van haar overheidsprogramma’s uniformeert en op elkaar afstemt. Het NUP geeft ook richting aan planning en prioriteiten: wanneer moet wat en in welke volgorde worden afgerond?

De komst van het nieuwe kabinet in 2010 heeft het er niet eenvoudiger op gemaakt. Voor gemeenten zijn nieuwe taakverzwaringen aangekondigd die moeten worden geabsorbeerd onder gelijktijdige terugdringing van kosten. In bijvoorbeeld de keten van Werk en Inkomen staan stevige veranderingen op stapel met grote consequenties voor UWV, gemeenten en (samenwerkende) sociale diensten.

Om beter toegerust te zijn op al deze veranderingen in de bedrijfsvoering en de onderliggende processen en om kosten beter te kunnen beheersen, zoeken veel (lokale) overheden samenwerking, bijvoorbeeld in een shared service center Informatievoorziening en/of ICT. Maar ook samenwerkingsprojecten zijn complex en kwetsbaar en vragen om gedreven en bedreven stuurlui die behendig en strak kunnen managen op resultaat.