Met de BRPwijzer legt u het fundament voor een risicoloze implementatie van de BRP

De Basis Registratie Personen (BRP) vormt een belangrijke pijler onder uw informatiehuishouding, uw dagelijkse bedrijfsvoering en uw dienstverlening aan burgers en andere afnemers. De BRP moet er blijvend in voorzien dat gemeenten en afnemers gebruik kunnen maken van kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens en ondersteunt, meer dan de huidige GBA-systematiek, het zaakgericht werken.

Hiermee kan efficiënter, sneller en klantgerichter worden gewerkt en het klant contact centrum (KCC) beter functioneren. Invoering van de BRP biedt nieuwe kansen, maar is in de praktijk veelomvattend en bepaald geen sinecure.


 

Operatie BRP

De GBA werd ingevoerd in 1994 en was aan vernieuwing toe. Sinds enige tijd werkt Operatie BRP aan de modernisering van het stelsel. Nu is de tijd rijp om daadwerkelijk van start te gaan met de voorbereiding voor de overgang van werken in de GBA-systematiek naar werken met de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee delen. Het eerste deel, de ‘centrale voorzieningen’, wordt door het Rijk gebouwd en beheerd. Deze bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten aan om deze persoonsgegevens te verstrekken, te bevragen of bij te houden. Het tweede deel bestaat uit de ‘Burgerzakenmodules’ die de bedrijfsprocessen van uw gemeente ondersteunen en bijhoudingsvoorstellen doen aan de centrale voorziening. Deze dient u zelf aan te schaffen. De burgerzakenmodules ondersteunen de bedrijfsprocessen van uw gemeente. De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken ontsloten.


 

Risicovolle migratie

Alle gemeenten moeten aansluiten op de centrale voorzieningen en hun huidige burgerzakensysteem vervangen. Deze migratie is geen sinecure. Bijna alle gemeentelijke processen en diensten maken immers gebruik van persoonsgegevens. Zonder een gedegen impactanalyse van de invoering van de BRP loopt de continuïteit van uw bedrijfsvoering en uw dienstverlening gevaar.

De kans is groot dat koppelingen van applicaties met de huidige, nu nog decentrale BRP en het gebruik van de hierin opgeslagen gegevens binnen applicaties, processen en diensten over het hoofd worden gezien. Dit kan zelfs tot uitval van applicaties en verstoring van ketens leiden. Geen prettig vooruitzicht in processen als bijvoorbeeld uitkeringsverstrekkingen en het afhandelen van vergunningsaanvragen.


 

BRPwijzer

Op basis van onze jarenlange ervaring met gemeentelijke applicaties, het burgerzakendomein, GBA en Operatie BRP heeft MezzaLama een dienstverleningsproduct met meerwaarde ontwikkeld dat u de weg wijst naar een veilige en overzichtelijke invoering van de BRP en zorgt voor continuïteit in uw bedrijfsvoering en dienstverlening: deBRPwijzer. De BRPwijzer is een treffende illustratie van onze overtuiging dat informatiseringvraagstukken niet geïsoleerd maar juist vanuit strategie, bedrijfsvoering en architectuur en in samenhang met elkaar moeten worden uitgedacht en ingevoerd. Het geeft u bijvoorbeeld antwoord op vragen als:

  • Wat betekent de invoering van de BRP voor mijn werkprocessen?
  • Blijven alle koppelingen werken?
  • Welke dienstverleningsproducten voor de inwoners van mijn gemeente dreigen uit te vallen?
  • Welke applicaties zullen zonder aanpassing niet meer werken?

De BRPwijzer kijkt op cruciale punten naar de gevolgen van de invoering van de BRP voor uw informatiehuishouding, uw processen en uw systemen. Wij leggen ook relaties met zowel de gemeentelijke processen als de landelijke bouwstenen en NUP-voorzieningen. Vanaf het hoogste aggregatieniveau tot op veldniveau brengen wij in kaart hoe u op een betrouwbare, evenwichtige manier kunt aansluiten op de centrale voorzieningen en de Burgerzakenmodules kunt implementeren. Een bijkomend voordeel van de inzet van deBRPwijzer is dat uw huidige systemen en gegevensstromen in kaart worden gebracht. De inventarisatie kunt u ook gebruiken bij de invoering van zaakgericht werken, het optimaliseren van uw KCC of bij het opzetten van managementrapportages.


 

Wat kunt u van ons verwachten?

De BRPwijzer bestaat uit verschillende componenten. Na de eerste fase, met onder andere een (optioneel) vooronderzoek, leveren wij in de tweede fase deelplannen op van de huidige en toekomstige situatie met betrekking tot BRP-gegevens (deelplan gemeentelijke IT-architectuur; deelplan gemeentelijk systeemlandschap; deelplan gemeentelijke processen) en een weergave van de onderlinge verhouding tussen architectuur, systemen, processen en organisatie.

Op basis van de uitkomsten van de tweede fase brengen wij een advies uit met betrekking tot het BRP gegevensgebruik na invoering; een risico-inventarisatie en leveren wij een plan van aanpak op hoofdlijnen voor implementatie BRP en Burgerzakenmodules. In een bespreking lichten we het eindrapport nog eens toe.


 

Fixed price én flexibele opzet

Iedere gemeente is anders. Het is goed mogelijk dat u al het nodige in de voorbereiding naar implementatie van de BRP heeft gedaan of zelf wilt uitvoeren. Met een vooronderzoek analyseren we de situatie in uw gemeente, verzamelen we de benodigde informatie en brengen we snel in beeld hoe de BRPwijzer het beste toe te snijden is op uw gemeente.

Hierdoor kunt u een gefundeerde keuze maken om de BRPwijzer al dan niet of op onderdelen in te zetten en kunnen wij u de BRPwijzer voor een fixed price aanbieden. Het vooronderzoek betreft een geringe investering van 2 dagen; de kosten worden bij het inzetten van de BRPwijzer in mindering  gebracht.


 

Meer informatie

Voor persoonlijk contact: bel 0575 – 450 922 en vraag naar Marian Herenius en Ank Jongman of stuur een mail naar marian.herenius@mezzalama.nl of ank.jongman@mezzalama.nl

Zij vertellen u graag meer over de BRPwijzer.

Voor meer informatie over de BRPwijzer in de praktijk (de mGBAgids), kunt u hier het artikel ‘Huizen heeft de achterkant op orde’ downloaden, dat verscheen in Burgerzaken & Recht.