Managen complexe ICT−projecten en −programma’s

Hoewel ook in het bedrijfsleven regelmatig sprake is van moeizaam verlopende (ICT−) projecten, hebben projecten van de Nederlandse overheid de reputatie zelden tot een goed einde te worden gebracht. Maar het leiden van overheids (ICT−) projecten is ook niet altijd eenvoudig. Elk overheidsproject kent zijn eigen dynamiek, veiligheidsaspecten, politieke gevoeligheden, ambtelijke uitgangspunten, (soms botsende) belangen en maatschappelijke uitdagingen. In iedere overheidsorganisatie vormen de machtsstructuren belangrijke uitdagingen om de doelen van een project te realiseren. ›

Bovendien geldt dat het helder formuleren van doelstellingen vaak moeilijk is, zeker als het project de grenzen van een enkele overheidsorganisatie overstijgt. Dit is met de toenemende ketenintegratie binnen de Nederlandse overheid eerder regel dan uitzondering, helemaal nu de maatschappelijke en politieke roep om daadwerkelijke invulling en handhaving van informatiebeveiliging en waarborg van privacygevoelige gegevens steeds luider wordt.


 

Reputatie

MezzaLama heeft een reputatie hoog te houden waar het gaat om het succesvol en professioneel tot een goed einde brengen van (ICT−) projecten. Onze rol van projectmanager ontstaat vrijwel altijd of bij de start van een project of tijdens een crisis, om een ontspoord project weer terug op de rails te zetten.

De projectmanagers van MezzaLama hebben een brede en langjarige ervaring in het succesvol afronden van (ICT−) projecten bij overheidsorganisaties.  Bovendien biedt MezzaLama u meer dan de som der delen. Indien noodzakelijk vinden wij elkaar snel en delen wij relevante inzichten en ervaringen, alles gericht op het realiseren van de doelstellingen van onze klant.

Onze kracht zit in het organiseren en operationaliseren, in onze (diepte)kennis van overheidsprocessen, in ons vermogen om situationeel leiding te geven en complexiteit te reduceren en in onze resultaatgerichtheid en daadkracht.  ›

Wij onderscheiden ons door een groot verantwoordelijkheidsgevoel, integriteit en betrokkenheid. In onze aanpak hanteren wij de PRINCE2 Best Practice als praktische en bewezen leidraad bij het behalen van de projectresultaten.


 

Tien sleutels tot succes

De succesvolle projectaanpak van MezzaLama is gebaseerd op de volgende tien sleutels tot succes:

  • Hanteer binnen de projectaanpak een goed evenwicht tussen structuur en creativiteit.
  • Stel vanuit de ‘klant’ c.q. gebruikersorganisatie een business case op, deze vormt de uiteindelijke onderbouwing van het project.
  • Baken af: formuleer een duidelijke definitie van de opdracht en de beoogde resultaten en bewaak te allen tijde de overeengekomen scope van het project.
  • Stel kwaliteitsborging centraal en test altijd alle opgeleverde (deel)producten meervoudig.
  • Hanteer duidelijk afgebakende rollen en verantwoordelijkheden en regisseer in voorkomende gevallen de keten waarin het project zich afspeelt of waarvan het onderdeel uitmaakt. ›

 

  • Focus op de realisatie van de door de ‘klant’ gewenste eindproducten, inclusief veiligheidsniveaus.
  • Manage de verwachtingen continu, zeker ook richting de uiteindelijke ‘klant’ c.q. gebruikersorganisatie.
  • Stel reeds gedurende een project een gebruikersoverleg in om de wensen en vragen ‘voor de toekomst’ op de agenda te zetten. Dat geeft direct een basis voor doorgroei en houdt de ‘klant’ gemotiveerd en betrokken.
  • Reduceer complexiteit en deel grote projecten op in voor de klant logische delen.
  • Laat de stuurgroep altijd managen op output en eindproducten, zo min mogelijk op activiteiten en proces.