Gebruiksvoorwaarden

Welkom op deze website. Het openen en doorbladeren van de website van MezzaLama of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden. MezzaLama kan de gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en adviseert u van de gebruiksvoorwaarden regelmatig kennis te nemen.

1. Doel van de website

U dient er rekening mee te houden dat alle informatie en materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot programma’s, publicaties, ontwerpen, producten, processen, software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen, html-codes, informatie of knowhow (de ‘inhoud’) die zich op de website van MezzaLama bevinden, uitsluitend ter beschikking worden gesteld voor informatieve doeleinden. Dientengevolge is de informatie in dit document niet bedoeld als een professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering, dient u voorafgaand daaraan ons te informeren en u door ons te laten adviseren.

2. Gebruik

De inhoud kan gebruikt worden voor informatieve, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Ieder ander gebruik of wijziging van de inhoud op de website van MezzaLama, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is niet toegestaan.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van MezzaLama. U verkrijgt geen licentie ten aanzien van deze rechten. Logo’s van MezzaLama, productnamen, alle ‘headers en footers’ van pagina’s en iconen, en iedere combinatie van het voorgaande, zijn onderscheidingstekens of geregistreerde merken van MezzaLama.

4. Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen naar websites en bronnen van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat MezzaLama de gelinkte websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze websites en bronnen het logo van MezzaLama. MezzaLama heeft geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke websites en bronnen. Hierdoor is MezzaLama niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites en bronnen of de links die zich daarop bevinden.

5. Garantie en aansprakelijkheid

MezzaLama spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. MezzaLama verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en geeft geen expliciete of impliciete garantie dat de website van MezzaLama en de inhoud vrij zijn van fouten, omissies, onnauwkeurigheden, virussen en dergelijke, of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. MezzaLama geeft geen enkele garantie voor enig resultaat dat is verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de inhoud.

Het gebruik van de inhoud is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de inhoud. MezzaLama, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer, zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg zijn van of voortvloeien uit het gebruik van de inhoud.

6. Toegang

MezzaLama behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan MezzaLama de toegang tot de webpagina monitoren.